Podmienky použitia ("Podmienky")

Posledná aktualizácia: 3. január, 2016

Prosíme podrobne si prečítajte nasledjujúce Podmienky použitia ("Podmienky","Podmienky použitia") predtým ako začnete používať webstránku https://quizeditor.com ("Služba") prevádzkovaná ako Quiz Editor ("my, "naša")

Váš prístup a používanie služby je podmienené akceptovaním a dodržiavaním týchto podmienok používania. Tieto podmienky sa aplikujú na všetkých návštecníkov, užívateľov a ostatných ktorí pristupujú a používajú službu.

Prístupom a používaním služby súhlasíte a zaväzujete sa k dodržiavaniu týchto podmienok. Ak nesúhlasíte s akoukoľvek časťou týchto podmienok nepoužívajte túto službu.

Obsah

Naša služba Vám umožňuje vytvárať, odkazovať, ukladať, zdieľať a inak sprístupňovať určité informácie, texty, grafiku, videá alebo iné materiály ("Obsah"). Ste zodpovedný za obsah ktorý vytvárate v našej službe, vrátane zákonnosti, spoľahlivosti a vhodnosti.

Vytvorením obsahu do našej služby, nám dávate právo a licenciu na používanie, upravovanie, verejné distribuovanie ako obsah cez túto službu. Ostávajú Vám všetky Vaše práva na obsah ktorý vytvoríte, odošlete alebo zobrazíte na alebo cez túto službu a ste zodpovedný za ochranu týchto práv. Súhlasíte s tým, že táto licencia zahŕňa právo pre nás urobiť Váš obsah prístupný aj pre iných užívateľov služby, ktorí môžu tiež používať Váš obsah v súlade s týmito podmienkami.

Potvrdzujete, že: (i) obsah j Váš (vlastníte ho), alebo máte právo ho používať a dáva nám právo a licenciu ako je uvedené v podmienkach používania, a (ii) publikovaním Vašeho obsahu na alebo cez službu neporušuje právo na súkromie, právo publicity, autorské práva, zmluvné práva alebo iné práva akejkoľvek osoby.

Konto

Keď si vytvoríte konto na našej službe, musíte nám poskytnúť informácie ktoré sú presné, kompletné a aktuálne. Ak tak neurobíte predstavuje to porušenie podmienok používania čo môže mať za následok okamžité ukončenie Vášho účtu v našej službe.

Máte povinnosť chrániť si heslo ktoré používate pre prístup do služby a pre všetky aktivity alebo činnosti v rámci svojho hesla, či už je to na našej službe alebo službe tretej strany.

Súhlasíte s tým, že neprezradíte svoje heslo žiadnej tretej strane. Musíte náš okamžite informovať potom, ako sa dozviete o akomkoľvek narušení bezpečnosti alebo neoprávneného použitia Vašeho účtu.

Nesmiete používať užívateľské meno inej osoby alebo subjektu, také ktoré nie je v súlade so zákonom k použitiu, na meno alebo ochrannú známku ktorá je právom inej osoby alebo subjektu alebo inak urážlivé, vulgárne alebo obscénne.

Autorské práva (copyright)

Rešpektujeme autorské právo a duševné vlastníctvo iných osôb. Je to našou politikou reagovať na akékoľvek tvrdenie, že obsah zverejnený na našej službe porušuje práva alebo iné duševné vlastníctvo ("porušovanie") akejkoľvek osoby.

Ak ste vlastníkom autorských práv, alebo oprávnený menom iného a ste presvedčený, že autorské práva boli skopírované tak, že porušujú autorské práva spôsobom akým sa uskutočňujú v tejto službe musíte odoslať pripomienku na "Porušenie autorských práv" na mail@quizeditor.com a priložiť podrobný popis údajného porušovania autorského práva.

Môžete byť zodpovedný za škody (vrátane nákladov a poplatkov za právne zastúpenie) pre skresľovanie, že akýkoľvek obsah porušuje Vaše autorské práva.

Odkazy na ostatné webstránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na webstránky tretích strán alebo na služby ktoré nie sú vo vlastníctve alebo pod kontrolou služby Quiz Editor.

Quiz Editor nemá žiadnu kontrolu a nenesie zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo praktík akýchkoľvek webových stránok či služieb tretích strán. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Quiz Editor nenesie zodpovednosť ani neručí, priamo ani nepriamo, za škody alebo straty spôsobené alebo údajne spôsobené alebo v súvislosti s používaním, spoliehaním sa na akýkoľvek takýto obsah, tovar alebo služby dostupné na alebo cez túto službu.

Dôrazne Vám doporučujeme prečítať si podmienky používania a zásady ochrany súkromia akejkoľvek webstránky alebo služby tretej strany ktorú používate.

Ukončenie

Môžeme ukončiť alebo ihneď pozastaviť Vaše konto bez predchádzajúceho upozornenia, z akéhokoľvek dôvodu a bez obmedzenia ak porušíte podmienky používania.

Po ukončení, Vaše právo používať službu zaniká. Ak si prajete ukonnčiť svoj účet jednoducho prestaňte používať službu.

Obmedzenie zodpovednosti

V žiadnom prípade Quiz Editor, ani jej prevádzkovatelia, riaditelia, zamestnanci, partneri, agenti, dodávatelia alebo pridružené spoločnosti nenesú zodpovednosť za žiadne nepriame, náhodné, zvláštne, následné alebo represívne škody, vrátane a bez obmedzenia straty zisku, dát, použitia, dobrého mena alebo iných nehmotných strát, vyplývajúce z (i) Vášho prístupu k službe alebo k neschopnosti pristupovať alebo používať službu; (ii) každého Vašeho konanie, alebo obsahu akejkoľvek tretej strany v službe; (iii) akýkoľvek obsahu získaného zo služby; a (iv) neautorizovanému prístupu, použitia či už na základe záruky, zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti) alebo akejkoľvek inej právnej teórie, boli informovaný o možnosti vzniku takýchto škôd, aj v prípade ak náprava je stanovená a zistí sa, že nesplnila svoj účel.

Vylúčenie zodpovednosti

Používanie služby Quiz Editor je na Vaše vlastné riziko. Služba je poskytovaná "tak ako je" a "ako je prístupná". Služba je poskytovaná bez záruky akéhokoľvek druhu.

Quiz Editor a jej dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti a jej poskytovatelia licencie nezaručujú, že: a) služba bude fungovať bez prerušenia, bezpečne alebo k dispozícii v určitom čase alebo mieste; b) akékoľvek chyby alebo nedostatky budú opravené; c) služba je bez vírusov alebo iných škodlivých zložiek; alebo d) výsledku pomocou tejto služby splnia Vaše požiadavky.

Vládny zákon

Tieto podmienky sa budú riadiť a vykladať v súlade so zákonmi Slovenskej republiky bez ohľadu na konflikt zákonných ustanovení.

Naša neschopnosť presadiť právo alebo ustanovenie týchto podmienok nebude považované za vzdanie sa týchto práv. Pokiaľ sa niektoré ustanovenia týchto podmienok stanú neplatnými alebo nevynútiteľnými súdom, zostávajúce ustanovenia týchto podmienok ostávajú aj naďalej v platnosti. Tieto podmienky tvoria úplnú dohodu medzi nami týkajúce sa našej služby a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody ktoré by sme mohli mať medzi nami vsťahujúce sa na službu.

Zmeny

Vyhradzujeme si právo, podľa vlastného uváženia, upraviť alebo nahradiť tieto podmienky kedykoľvek. Ak budeme meniť obsah týchto podmienok budeme sa snažiť Vám poskytnúť informáciu aspoň 30 dní pred tým ako nové podmienky začnú platiť. To čo predstavuje závažnú zmenu bude určené podľa uváženia.

Tým, že vstúpite alebo využijete naše služby potom ako tieto zmeny nadobudnú platnosť, súhlasíte, že ste viazaní zmenenými podmienkami. Ak nesúhlasíte s novými podmienkami, prosím prestaňte používať službu.

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky k podminekam používania, prosím kontaktujte nás.