OPČ

Knowledge quiz
Questions 39
Criteria 75% to pass
Difficulty Easy
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Czech (česky, čeština)

Pověřený policejní orgán je oprávněn používat operativně pátrací prostředky v trestním řízení o:

Operativně pátrací prostředky je možné v trestním řízení použít jen tehdy, nelze-li:

Operativně pátrací prostředky je možno použít:

Zvukové, obrazové a jiné záznamy získané pro použití operativně pátracích prostředků způsobem odpovídajícím ustanovením trestního řádu:

Předstíraným převodem se rozumí:

Předstíraný převod lze, podle trestního řádu, uskutečnit pouze na základě písemného povolení (které lze vyžádat případně i dodatečně):

Při sledování prováděném technickými nebo jinými prostředky bez pořizování obrazových, zvukových a nebo jiných záznamů:

Sledování, při kterém mají být pořizovány zvukové, obrazové nebo jiné záznamy lze uskutečnit pouze na základě:

Pokud má být sledováním zasahováno do nedotknutelnosti obydlí, do listovního tajemství nebo zjišťován obsah jiných písemností a záznamů uchovávaných v soukromí za použití technických prostředků, lze je uskutečnit jen na základě předchozího povolení:

Agenta je možné použít pouze v případě, je-li vedeno trestní řízení pro

Informátorem se, podle zákona o Policii ČR, rozumí fyzická osoba:

Prvotním operativně pátracím úkonem (opatřením) není:

Následným operativně pátracím úkonem (opatřením) není:

Pracovní tým nebo pracovní skupinu, podle ZP 15/2016, kterým se upravuje zřizování a činnost pracovních týmů a pracovních skupin, je oprávněn zřizovat:

Vedoucí pracovního týmu nebo pracovní skupiny je po dobu výkonu své funkce, podle ZP 15/2016 podřízen:

Podle zák. č. 154/94 Sb. o BIS se zpravodajskými prostředky rozumí:

K subjektům oprávněným používat operativně pátrací prostředky (ve smyslu příslušných zákonů) nepatří:

Způsob spáchání trestného činu (modus operandi) je sledován:

Informačním systémem vedeným na úseku pátrání po osobách a věcech není:

Za účelem zabránění narušení operativního rozpracování rozpracované osoby jiným oprávněným policistou, poskytnutí oprávněnému policistovi možnosti soustředit další poznatky k trestné činnosti a k jejímu pachateli, popřípadě zkoordinovat jeho operativně pátrací činnost s jiným oprávněným policistou, v jehož operativním zájmu se rozpracované osoba rovněž nachází a zajistit ochranu informátora nebo agenta, je služba kriminální policie a vyšetřování veden informační systém:

Operativně pátracími prostředky podle trestního řádu jsou:

Objevili se důvod pro použití operativně pátracích prostředků po podání obžaloby o jejich použití rozhoduje:

Operativně pátrací prostředek „Použití agenta“ je policejním orgán oprávněn použít pouze v případě, je-li vedeno trestní řízení pro: (odpověď byla neplatná – zastaralá, tak dávám pouze správnou odpověď)

Agenta v trestním řízení je oprávněn použít:

K použití agenta je nezbytné předchozího povolení:

Podpůrnými operativně pátracími prostředky, podle zákona o Policii ČR č. 273/2008 Sb. jsou:

Policista je oprávněn používat podpůrné operativně pátrací prostředky:

Informátorem je podle zákona o Policii ČR

Krycím prostředkem se rozumí

Krycí doklady jsou:

Krycím dokladem se rozumí:

Zabezpečovací technikou se rozumí

Zvláštními finančními prostředky se rozumí vyčleněné finanční prostředky, které jsou používány k úhradě:

Příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu může být v trestním řízení vydán v případě:

Záměnu zásilky lze v trestním řízení nařídit pouze:

Záměnu zásilky může v přípravném řízení nařídit:

Státní zástupce může v přípravném řízení nařídit, aby zásilka, u niž je důvodné podezření, že obsahuje věci uvedené v §87a TŘ, byla sledována, jestliže:

Útvarem SKPV s působností na celém území ČR není:

Informační systém vedený na úseku pátrání po osobách a věcech není:

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Enter your e-mail and get the opportunityto be notified of the competition results to your e-mail

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or