Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or
New
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
New
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions

Maturitný test 2017 č.3011 E.Č

Written in: Slovak (slovenčina)
Knowledge quiz
Questions 64
Criteria 34% to pass
Difficulty Normal

01 Z ukážky 1 vyplýva, že Margaritina matka bola

02 V ktorej možnosti sú správne určené slovné druhy prvých slov v posledných dvoch Luciettiných replikách?

03 Ktorá z uvedených viet má stúpajúcu melódiu?

04 V ktorej možnosti je uvedené jadro výpovede z druhej Luciettinej repliky?

05 Ktoré tvrdenie vyplýva z ukážky 1?

06 Vypíšte z nasledujúcej vety priamy predmet.:Vodila nás do divadla iba na dobré komédie.

07 Napíšte slovo pani v tvare, ktorý patrí na zakryté miesto v nasledujúcej vete. V ukážke 1 spolu viedli dialóg slečna s doplň.

08 Ktorý typ viet podľa obsahu/modálnosti sa nachádza v prvých 3 replikách Margarity v ukážke 1?

09 V ktorej možnosti je uvedený autorský zámer pisateľa článku z ukážky 2?

10 V ktorej možnosti sú uvedené slová s rovnakým počtom slabík?

11 V ktorej možnosti sa nachádza združené pomenovanie?

12 V ktorej možnosti sú uvedené slová, medzi ktorými je v ukážke 2 vzťah synonymie?

13 Ktorú myšlienkovú operáciu by ste najlepšie využili pri zhodnotení výhod finančného plánu oproti hypotéke v ukážke 2?

14 Vypíšte z prvého odseku ukážky 2 prvé slovo súvetia obsahujúceho prívlastkovú vedľajšiu vetu.

15 Do ktorého jazykového štýlu sa zaraďuje ukážka 2?

16 Vypíšte z nasledujúcej vety spoluhlásku, pri výslovnosti ktorej dochádza k znelostnej asimilácii. :Toto bezpochyby najrýchlejšie riešenie môže byť tým najhorším.

:17 V ktorej z nasledujúcich viet sa nachádza modálne sloveso?

18 V ktorej gramatickej osobe a čísle podáva rozprávač dej v ukážke 3?

19 Ktoré tvrdenie o Core a Frankovi vyplýva z ukážky 3?

20 V ktorej vete sa nachádza vokalizovaná predložka?

21 Ku ktorému z nasledujúcich slov z ukážky 3 existuje homonymum?

22 Do ktorého literárneho druhu patria epos, báj a novela?

23 Napíšte pravopisne správne pomenovanie obyvateľky Grécka.

24 Vypíšte z prvého odseku ukážky 3 vymedzovacie zámeno.

:25 Do ktorej časti kompozície diela Maco Mlieč patrí text v ukážke 4?

26 V ktorej možnosti slovo gamba nie je súčasťou frazeologizmu?

27 Hlavná postava diela Maco Mlieč

28 V ktorej možnosti sú pri literárnom diele správne uvedené postavy, ktoré v ňom vystupujú?

29 V ktorej možnosti sa nachádza trpné príčastie?

30 Určte žáner diela Maco Mlieč.

31 Ktorý umelecký jazykový prostriedok využil autor opakovane pri charakteristike gazdu v ukážke 4?

32 Vypíšte z ukážky 4 prezývku Maca Mlieča.

:33 Názov básne Po písmenku evokuje

34 Čo je obsahom básne Po písmenku?

35 Do ktorého literárneho druhu patrí text v ukážke 5?

36 Literárna tvorba Miroslava Válka sa zaraďuje

37 Ktoré tvrdenie o básni Po písmenku je pravdivé?

38 Ktorým literárnym žánrom nazval Válek svoj text v ukážke 5?

39 Vypíšte z básne Po písmenku prvé slovo verša, v ktorom je metaforicky naznačená konečnosť stavu/riešenia problému.

40 Z koľkých strof sa skladá báseň Po písmenku?

41 V ktorej možnosti je podľa ukážky 6 uvedený jeden z dôvodov finančných problémov firmy Tesco?

42 V ktorej vete sa nachádza priraďovací sklad?

43 V ktorej možnosti nie je uvedená číslovka?

44 V ktorej možnosti sú uvedené slová skloňujúce sa podľa rovnakého vzoru?

45 Ktoré prídavné meno sa stupňuje nepravidelne?

46 V ktorom roku dosiahla podľa ukážky 6 firma Tesco zisk 3,2 miliardy libier?

47 Vypíšte z ukážky 6 jedno zložené podstatné meno.

48 Vypíšte z ukážky 6 slovo, ktoré je opozitom/antonymom k prídavnému menu definitívny.

:49 Koľko čiarok treba doplniť do zvýrazneného textu ukážky 7?

50 Ktorá z nasledujúcich replík je vnútorným monológom postavy z ukážky 7?

51 Z ukážky 7 vyplýva, že Klandúch príde

52 V ktorej možnosti sa nachádza slovesno-menný prísudok?

53 Ktoré tvrdenie o slovesách nevšímal si, zdalo sa, nebáli sa je pravdivé?

54 Kto sa podľa ukážky 7 skrýva za pomenovaním železný hlas?

55 Určte umelecký jazykový prostriedok, ktorý predstavuje nasledujúce slovné spojenie z ukážky 7. jeho pevná vôľa padla do jeho zhrbených pliec

56 Vypíšte prvé slovo z prvej vety, ktorá patrí v ukážke 7 do pásma rozprávača.

:57 Podľa ukážky 8 je novela Večne je zelený...

58 V ktorej možnosti je podľa ukážky 8 uvedené pomenovanie hlavnej postavy v diele Večne je zelený...?

59 Kto na základe ukážky 8 charakterizoval dielo Večne je zelený... ako pastiš?

60 V ktorej možnosti sa nachádza slovo s neslabičnou predponou?

61 V ktorom slovnom spojení autor v ukážke 8 naznačil úvodzovkami posunutý význam?

62 Vypíšte z ukážky 8 termín, ktorý označuje účastníka komunikácie.

63 Ktorý slohový postup prevláda v ukážke 8?

64 Pre ktorý jazykový štýl je typická lexika použitá v ukážke 8?

Send