Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or
New
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
New
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions

Maturitný test 2016 č.8278E.Č

Written in: Slovak (slovenčina)
Knowledge quiz
Questions 64
Criteria 34% to pass
Difficulty Hard

:01 V ktorej možnosti je uvedený typický symbol slovenských romantikov použitý v ukážke 1?

02 Vyberte pravdivé tvrdenie o prvej strofe v ukážke 1.

03 V ktorej možnosti sú uvedené znaky charakterizujúce ukážku 1?

04 V ktorej možnosti je najvýstižnejšie vyjadrené, čo zobrazuje 19. strofa v ukážke 1?

05 Ktorá z nasledujúcich viet je napísaná pravopisne správne?

06 Pomenujte umelecký jazykový prostriedok, ktorý predstavuje zvýraznená veta v ukážke 1. :či tých šarvancov Detvy ozrutných Poľana na tých prsiach mohutných nenosí a nenadája?

07 Napíšte názov diela slovenského romantizmu, v ktorom autor vyjadril lásku k žene i vlasti a oslávil krásu a mladosť.

08 Napíšte názov štylistickej figúry založenej na opakovaní rovnakého slova alebo skupiny slov na začiatku za sebou idúcich veršov či viet, ktorá je využitá v ukážke 1.

:09 V ktorej možnosti je pravopisne správne napísaná zvýraznená časť textu z ukážky 2?

10 V ktorej možnosti nie je podľa ukážky 2 uvedený dôvod, prečo vzniká tzv. chrapľavý hlas?

11 Čo je podľa ukážky 2 príčinou zajakavosti?

12 Ktorá jazykovedná disciplína sa zaoberá aj rečovými chybami?

13 Ktorá z nasledujúcich viet je napísaná v inom jazykovom štýle ako ukážka 2?

14 Vypíšte z prvého odseku ukážky 2 slovesné podstatné meno.

15 Vypíšte z tretieho odseku ukážky 2 všetky slová, ktoré sa skloňujú podľa vzoru cudzí.

16 Do ktorej skupiny indoeurópskych jazykov sa zaraďuje nemecký jazyk?

:17 Bennati je podľa Jána Svoradu za svojím zenitom, čo v ukážke 3 znamená, že

18 Ktorá veta je napísaná pravopisne správne?

19 Ktoré z nasledujúcich tvrdení vyplýva z ukážky 3?

20 Ktorá z nasledujúcich možností obsahuje ustálené slovné spojenie?

21 Ktoré z nasledujúcich súvetí sa líši druhom vedľajšej vety?

22 Ktorý slohový útvar / žáner predstavuje ukážka 3?

23 Vypíšte z otázok pre J. Svoradu jedno slovo, v ktorom sa uplatnilo pravidlo o rytmickom krátení.

24 Pomenujte diakritické znamienka, ktoré sa nachádzajú v prvej otázke v ukážke 3.

Ukážka 4 Ján Smrek – Salome (úryvok) V atmosfére dymu a vín tančila si, ohybná ako prút, rýchla jak elektrický prúd, vzdušná jak plyn. Na koho sa tvoje oči usmiali, koho tvoje pohyby objali, každý sa chvel, akoby, krásou ranený, zamdlieť chcel. V kúte sedel som nepohnute ja, básnik, tichý mladý muž, na teba hľadieť začal som a na to všetko ostatné, čím hýril celý dom, som nedbal už. Bola si hrdou. V očiach si mala túhu. Z úst kvapkal ti dážď ruží a formy tvojich údov sa prelievali jedna v druhú. Svietiaca tvoja pleť núkala radosť môjmu zraku a smútok mojej duši: poznal som v tebe o lúče slnka olúpený v polárne kraje presadený tropický kvet. :25 V ukážke 4 dominuje

26 Ktorý z nasledujúcich prívlastkov pomenúva znak alebo vlastnosť Salome z ukážky 4?

27 Ktorý z nasledujúcich umeleckých jazykových prostriedkov z ukážky 4 predstavuje metonymiu?

28 Ktoré z nasledujúcich slov z ukážky 4 je poetizmus / básnické slovo?

29 Ján Smrek je predstaviteľom

30 Vypíšte z ukážky 4 všeobecné podstatné meno pomenúvajúce to, čo v básnikovi vyvoláva protikladné pocity.

31 Vypíšte zo štvrtej strofy ukážky 4 slovné spojenie, ktorým básnik nepriamo pomenoval Salome.

32 Vypíšte z ukážky 4 prídavné meno, ktoré súvisí s vnútornou charakteristikou Salome.

:33 Na základe analýzy textu môžeme ukážku 5 zaradiť

34 Ktorý lexikálny jav zohráva dôležitú úlohu v druhom dejstve v ukážke 5?

35 Ktorú trojicu autorov možno zaradiť medzi tvorcov dramatickej literatúry?

36 V ktorej možnosti je správny zápis priamej reči?

37 Ktorá základná funkcia jazyka je v ukážke 5 porušená?

38 Ako sa nazýva časť dejstva, v ktorej sa mení počet osôb na javisku?

39 Vypíšte z prvého dejstva v ukážke 5 jedno expresívne synonymum slova namáhať sa.

40 Vypíšte z nasledujúceho radu pomenovanie mimojazykového prostriedku, na ktorý kladie autor v ukážke 5 dôraz. očný kontakt, pohyb tela, vzdialenosť, postoj tela, pohyb tváre

:41 Ktorý údaj o publikácii z ukážky 6 nie je povinným údajom v bibliografickom zázname?

42 V ktorej možnosti je správny názov krátkej charakteristiky knihy, ktorú obsahuje ukážka 6?

43 Z ukážky 6 vyplýva, že Katarína Balleková a Miroslav Smatana

44 Ktorým slovom sa začína v ukážke 6 nesúvislý text?

45 V ktorej možnosti sú správne tvary slov zo zvýraznených dvojíc slov v ukážke 6?

46 Vypíšte z ukážky 6 slovo, ktoré pomenúva súpis / zoznam autorov alebo položiek v knihe v abecednom poradí.

47 Vypíšte z nasledujúceho radu slovo, ktoré sa z hľadiska pôvodu odlišuje od ostatných. materiál, interpretácia, ovocie, areálové, publikácia, originálna

48 Zmeňte nezhodný prívlastok z nasledujúcej vety na zhodný a napíšte ho pravopisne správne. : Čitateľ prechádza terénom jazyka bohatým na nárečové nerovnosti, ktoré jazyku neubližujú.

:49 Ktorá literatúra sa zaoberá opisom skutočnej udalosti, ale využíva niektoré výrazové prostriedky a postupy beletrie?

50 Prečo je v ukážke 7 zvýraznená časť textu v úvodzovkách?

51 Ktoré tvrdenie o rozprávačovi v ukážke 7 je pravdivé?

52 Ktoré z nasledujúcich slov bolo vytvorené rovnakým spôsobom ako slovo pravdepodobne?

53 V ktorej možnosti sa nachádzajú iba homonymné alebo viacvýznamové slová?

54 Ktorá časť / ktorý prvok chýba na samom začiatku súkromného listu z ukážky 7?

55 Vypíšte z ukážky 7 jedno domáce slovo so zdvojenou spoluhláskou.

56 Napíšte dátum v kalendári, pred ktorým pisateľka listu v ukážke 7 predpokladá doručenie svojho prvého listu adresátovi.

:57 Ktoré tvrdenie platí o postave Mary z ukážky 8?

58 V ktorom storočí sa začala rozvíjať slovenská realistická literatúra?

59 V ktorej možnosti sa nachádza neurčitý slovesný tvar?

60 V ktorej možnosti sa nachádza priraďovacie súvetie odporovacie?

61 Ktorý prostriedok využil autor pri zobrazení postáv v ukážke 8?

62 Vypíšte z ukážky 8 jedno slovo s kladným citovým postojom hovoriaceho.

63 Vypíšte z nasledujúcej vety časticu. Ba čím ďalej, tým jej bolo teplejšie.

64 Vypíšte z nasledujúceho radu slovo s neslabičnou predponou. vrátila, zaletela, schytila, oželela, vykrúcala, chladla

Send