Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Enter your e-mail and get the opportunityto be notified of the competition results to your e-mail

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or
New
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
New
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions

kviz

Written in: Czech (česky, čeština)
Knowledge quiz
Questions 105
Criteria 80% to pass
Difficulty Easy
Author: pechjana

Úsek je:

Stanoviště je:

Do instruktáže se zaznamenává:

Policista určený k výkonu dozorčí služby v době nepřítomnosti vedoucího nebo zástupce vedoucího obvodního oddělení Policie ČR

Při výkonu dozorčí služby na obvodním oddělení PČR policista:

Obchůzková služba je vykonávána:

při výkonu obchůzkové služby policista:

Ke sběratelským účelům je zbrojní průkaz skupiny:

Ke sportovním účelům je zbrojní průkaz skupiny:

K ochraně života, zdraví nebo majetku je zbrojní průkaz skupiny:

Služba veřejnosti

Do instruktáže se nezaznamenává:

Držitel zbrojního průkazu nesmí:

předání a převzetí dozorčí služby se zaznamenává v:

policista určený k výkonu obchůzkové služby vede a průběžně aktualizuje:

Karta úseku musí obsahovat:

Policejní celou pro "vícehodinové" umístění osoby se rozumí:

Při eskortě dopravními prostředky policista umisťuje v osobím motorovém vozidle (maximálně 5 míst) eskortovanou osobu:

Použití zbraně policistou podle § 56 odst. 1 písm. a) až f) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR je přípustné:

Nejbližším přímým nadřízeným vedoucího oddělení Policie ČR je:

Mezi útvary s celostátní působností Policie ČR nepatří:

Základními složkami integrovaného záchranného systému České republiky jsou:

Které základní úkoly plní policista v hlídkové službě při řešení krizových situací na úseku přírodních katastrof a průmyslových havárií?

Policie ČR plní mimo jiné také úkoly:

Policie ČR smí zasahovat do práv a svobod občanů:

Při použití zbraně je policista povinen:

Krajní nouze je:

Po použití donucovacího prostředku nebo zbraně, při kterém došlo ke zranění osoby, je policista povinen:

V případě nebezpečného pachatele se jedná o pachatele trestného činu, a to:

na základě ustanovení § 58 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR policista při zákroku proti zjevně těhotné ženě, osobě zjevně vysokého věku, osobě se zjevnou tělesnou vadou nebo chorobou, osobě zjevně mladší 15 let:

Před použitím zbraně v případech uvedených v § 56 odstavce 1 písmeno a) až e) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR je policista povinen:

Policista je oprávněn použít zbraň:

Policista je oprávněn použít zbraň:

Policista je oprávněn použít zbraň

Mezi způsoby provádění eskorty nepatří:

Při provádění eskorty je policista povinen:

Zajištění (cizince) podle § 27 zákona č. 273/2008 Sb., o Policie ČR může trvat:

Policista předvedením osoby ke zjištění totožnosti může osobu omezit na:

při aplikaci oprávnění uvedeného v § 35 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, se zbraní rozumí:

Prohlídku osoby v souvislosti s odebráním zbraně podle § 35 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, provádí:

V případě, že byla osoba předvedena k sepsání úředního záznamu o podání vysvětlení, je policista povinen:

Při eskortě osobním motorovým vozidlem musí být eskortovaná osoba na zadním sedadle:

nevyhoví-li osoba bez dostatečné omluvy nebo bez závažných důvodů výzvě, aby se dostavila k sepsání úředního záznamu o podání vysvětlení, může být:

Mezi druhy policejních cel nepatří:

Nevyhoví-li osoba bez dostatečné omluvy nebo bez závažných důvodů výzvě k podání vysvětlení podle § 61 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR může být:

Kdo se dostaví na výzvu k podání vysvětlení podle § 61 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, má nárok na:

Policista je oprávněn zajistit osobu, která:

Osobě, která na výzvu policisty učiněnou podle § 35 zákona č. 273/2008 Sb. o Policii ČR vydala zbraň, nebo ji byla zbraň odebrána:

Obydlím se rozumí:

Policista je povinen při vstupu do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek podle § 40 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR a při následných úkonech:

Policista je oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti osobu:

Policista je oprávněn zajistit osobu:

V policejní cele pro krátkodobé umístění osoby může být osoba umístěna maximálně na:

Osobě umístěné v policejní cele zapůjčí útvar Policie ČR oděv v případě, že tato:

Policista je oprávněn použít zbraň:

U zákroku, při kterém bylo použito donucovacího prostředku nebo zbraně, je policista povinen:

Mezi oprávnění policistů podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, nepatří:

Policista je oprávněn použít zbraň, jestliže se:

Nutná obrana je:

Zbraní se podle § 111 písmeno a) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR rozumí:

Policista je oprávněn zajistit osobu, která:

Zajištění podle § 26 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, může trvat:

Do cely se umisťují odděleně osoby:

Policista je oprávněn zajistit osobu, která:

Osobě, již byla zbraň odebrána, vystaví policista bez zbytečného odkladu:

Policista je oprávněn použít zbraň:

Policista je oprávněn použít zbraň, jestliže:

Policista je oprávněn použít zbraň:

Zbraní se dle § 56 odst. 5 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR [použití zbraně] rozumí:

Před použitím donucovacího prostředku je policista povinen:

Policista je dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR oprávněn použít donucovací prostředek:

Policista není oprávněn použít prostředek k zamezení prostorové orientace dle §54 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR u osoby:

Policista je oprávněn připoutat osobu:

Policista je oprávněn připoutat osobu, která:

Omezení (připoutání) musí být ukončeno v okamžiku:

Zajištěnou osobou podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR může být:

Policista je oprávněn zajistit osobu, která:

Odmítne-li osoba prokázat svoji totožnost, je policista oprávněn takovou osobu:

Prohlídkou osoby podle § 111 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR se rozumí prohlídka fyzické osoby prováděná:

Po zajištění je policista povinen o této skutečnosti na žádost zajištěné osoby vyrozumět:

Policista je oprávněn zajistit osobu, která:

Pokud policista provede omezení osobní svobody osoby mladší 15 let, musí vyrozumět:

Policista je při plnění konkrétního úkolu policie oprávněn vstupovat v živnostenské provozovně do prostor:

Do policejní cely se umisťují odděleně osoby:

Policie může požadovat potřebné vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro:

Policista je oprávněn použít donucovací prostředek podle § 53 odst. 3 zákona č- 273/2008 Sb., o Policii ČR:

Policista při vstupu do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek podle § 40 zákona č. 273/2008 sb., o Policii ČR a pří následných úkonech nemusí zajistit přítomnost nezúčastněné osoby:

Pokud se osoba uzamkne v osobním motorovém vozidle a i přes výzvy policisty odmítá vozidlo otevřít, je policista oprávněn si do vozidla sjednat přístup i za použití síly v případě:

Úkolem Policie ČR je:

Policista nemá povinnost provést úkon, nebo jiná opatření, jestliže:

Při provádění úkonu je policista povinen prokázat svoji totožnost k policii:

Policista i v době mimo službu má povinnost provést úkon nebo přijmout jiné opatření

Služební zákrok je taková činnost policistů, při které:

Policista je ve smyslu platného interního aktu řízení a v souladu se služebním slibem povinen:

Součinnost výkonných organizačních článků s úřady se uskutečňuje zejména:

Policisté OOP/MOP spolupracují se strážníky obecní policie při plnění svých úkolů zejména na úseku:

Služba veřejnosti je:

Policista je oprávněn použít takový donucovací prostředek, který:

Policista je oprávněn zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku:

Policista je dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR oprávněn v živnostenské provozovně vstupovat do všech prostor, u kterých lze mít důvodně za to, že se v nich zdržují fyzické osoby:

Úmrtí osoby umístěné v policejní cele policista bez zbytečného odkladu oznámí:

Vyžaduje-li to splnění konkrétního úkolu policie, je policista oprávněn přikázat každému, aby:

Policista je oprávněn při zajišťování bezpečnosti prostředků veřejné hromadné dopravy před útoky na jejich provoz a na bezpečnost cestujících v těchto prostředcích provést:

Byla-li prokázáním totožnosti zjištěna osoba pohřešovaná (osoba starší 18 let):

Nezjistí-li policista u osoby předvedené k provedení úkonů směřujících k zjištění její totožnosti do 24 hodin od předvedení:

Send