Korpusová lingvistika, korpusy a podkorpusy...

Otestujte si úroveň vašich všeobecných znalostí o korpusovej lingvistike, korpusoch a podkorpusoch.

Knowledge quiz
Questions 7
Criteria 60% to pass
Difficulty Easy
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Ktoré z tvrdení je správne? Korpusová lingvistika je [...].

Základná myšlienka korpusovej lingvistiky – skúmanie jazyka prostredníctvom jeho vzoriek – je pomerne stará. V akom historickom období sa s ňou už v nejakej podobe stretávame?

Ktoré z tvrdení je správne? Slovenský národný korpus je [...].

Akým spôsobom sú korpusy a podkorpusy dostupné pre používateľov?

Akú podobu jazyka zachytávajú korpusy a podkorpusy?

K akému zdroju informácií by sa dali prirovnať korpusy a podkorpusy vo všeobecnosti?

Rádovo koľko slov máme v súčasnej verzii hlavného korpusu prim-9.0-public-all?

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or