Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or
New
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
New
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions

Maturitný test 2018 č:3215 E.Č.

Written in: Slovak (slovenčina)
Knowledge quiz
Questions 64
Criteria 34% to pass
Difficulty Normal

01 Za klasické texty sú v prvom odseku ukážky 1 považované

02 Pojem naturalizmus použila autorka v druhom odseku ukážky 1 na označenie

03 K starovekým spisovateľom patrí

04 V ktorej možnosti sú uvedené správne slová patriace do textu ukážky 1?

05 Ktorý slohový postup prevláda v ukážke 1?

06 Ktoré literárne obdobie charakterizuje ukážka 1 a zároveň jeho názov patrí na zakryté miesto v jej prvom odseku?

07 Napíšte názvy všetkých diakritických znamienok v nasledujúcej vete. Neskôr Erazmus Rotterdamský s nadšením privítal prvé preklady klasických textov a „čistejšiu literatúru“.

08 Napíšte názov literárneho obdobia, ktoré nadviazalo v 17. storočí na ideály gréckej a rímskej literatúry.

:09 Ktoré tvrdenie vyplýva z ukážky 2?

10 Ktoré zámeno predstavuje iný druh ako zvyšné tri?

11 V ktorej možnosti nie je uvedené pomnožné podstatné meno z ukážky 2?

12 Ktoré vetné sklady sa nachádzajú v nasledujúcej vete z ukážky 2? Pozerám sa na seba jej očami.

13 V ktorej vete prichádza k znelostnej asimilácii/spodobovaniu typu neznelá spoluhláska + znelá spoluhláska = pri výslovnosti 2 znelé spoluhlásky?

14 Vypíšte z prvého odseku ukážky 2 prístavok.

15 Ktorý druh viet podľa modálnosti/obsahu použila v ukážke 2 postava matky?

16 Vypíšte z druhého odseku ukážky 2 jednu vokalizovanú predložku.

:17 Ktoré tvrdenie vyplýva z ukážky 3?

18 Ktorý umelecký prostriedok obsahuje štvrtá strofa básne?

19 Ktorý postoj mladých k realite vyjadruje básnik v tretej strofe básne?

20 V ktorých veršoch z ukážky 3 vyznievajú mladí ľudia ako hrdinovia dnešných dní?

21 V ktorom z nasledujúcich slovných spojení sa nachádza epiteton?

22 Vypíšte prvé slovo z verša, v ktorom sa básnik hlási k mladým ľuďom, o ktorých píše.

23 Ktorý druh melódie sa uplatňuje v nasledujúcej vete? Kam ísť?

24 Vypíšte z ukážky 3 slovo označujúce zvuk.

25:Ústrednou témou dialógu rodiny v ukážke 4 je

26 Stvárnenie témy v ukážke 4 je

27 Pre ktorý z uvedených dôvodov sa nepodarilo členom rodiny v ukážke 4 zrealizovať ich zámery so starou mamou?

28 V ktorej možnosti je uvedené jednovýznamové slovo?

29 V ktorej vete nie je podmet vyjadrený zámenom?

30 Ku ktorému jazykovému štýlu patrí slohový útvar/žáner prihláška?

31 Ako sa nazýva realizácia dramatického diela na javisku?

32 Napíšte termín, ktorým sa označuje prehovor jednej postavy v dialógu.

33 Ktorý slohový útvar/žáner predstavuje ukážka 5?

34 Prvý číselný údaj uvedený v druhom odseku ukážky 5 v zátvorke označuje

35 Ktoré slovo sa od ostatných líši počtom slabík?

36 V ktorej príručke sa dá overiť, či má slovo akcia viac významov?

37 Ktorý z nasledujúcich názvov z ukážky 5 je zároveň súčasťou frazeologizmu?

38 Ktorý slohový postup využíva autor v ukážke 5?

39 Vypíšte z tretieho odseku ukážky 5 slovo, ktorým autor obrazne pomenoval vystúpenia účinkujúcich.

40 Vypíšte z podfarbenej časti ukážky 5 prídavné meno, v ktorom sa uplatnilo pravidlo o rytmickom krátení.

41 Čo podľa Matúša Jančuru podmieni cenovú korekciu v nasledujúcom období?

42 NARKS v ukážke 6 je

43 Ktoré z nasledujúcich slovných spojení z ukážky 6 je združeným pomenovaním?

44 V ktorých rokoch bol podľa ukážky 6 zaznamenaný najväčší medziročný pokles cien nehnuteľností?

45 Ktorá možnosť predstavuje začiatok vsuvky v ukážke 6?

46 V ktorom roku podľa ukážky 6 prvýkrát vzrástla priemerná cena nehnuteľností nad 1 200 € za m2?

47 Vypíšte z ukážky 6 slovo, ktoré v nej obrazne pomenúva dopyt (ľudí po nehnuteľnostiach).

48 Vypíšte z ukážky 6 cudzie slovo, ktoré použil autor na označenie hustého osídlenia na vymedzenej ploche.

49 V ktorej možnosti z ukážky 7 sa nenachádza frazeologizmus?

50 Čím sa završuje príbeh diela Kapitánova dcéra?

51 V ktorej možnosti je uvedené priraďovacie zlučovacie súvetie?

52 Ruský jazyk patrí do rovnakej skupiny slovanských jazykov ako

53 Ktorá postava je v diele Kapitánova dcéra rozprávačom?

54 Ktorý viacnásobný vetný člen sa nachádza v prvom odseku ukážky 7?

55 Do ktorého literárneho smeru sa zaraďuje prevažná časť tvorby A. S. Puškina?

56 Vypíšte z prvého odseku ukážky 7 dvojhlásku, ktorá je znázornená jednou grafémou.

:57 V ktorej možnosti je vyjadrená idea, za ktorú bojovali zvieratá v ukážke 8?

58 Čo zásadné sa udialo v živote zvierat v ukážke 8?

59 Dielo Zvieracia farma je podobne ako bájka založené na nepriamom pomenovaní skutočnosti, teda na

60 Prvé dva odseky ukážky 8 majú znaky

61 Ktoré z nasledujúcich slov zo štvrtého odseku ukážky 8 je časticou?

62 Napíšte skloňovacie vzory podstatných mien označujúcich zvieratá, ktoré sa nachádzajú v treťom odseku ukážky 8 v pluráli.

63 Napíšte genitív singuláru slova česť.

64 Vypíšte z posledného odseku ukážky 8 základnú číslovku.

Send