Stavebný zákon

Stavebný zákon

Knowledge quiz
Questions 11
Criteria 60% to pass
Difficulty Easy
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Účastníkmi kolaudačného konania sú:

Stavebný zákon

Stavebným úradom, ak nie je určené inak, je

Na konanie o správnych deliktoch podľa stavebného zákona sa vzťahuje

Konanie o dodatočnom povolení stavby podla § 88a stavebného zákona sa začína

Doručovanie rozhodnutia verejnou vyhláškou podľa stavebného zákona v prípade splnenia ďalších ním stanovených podmienok je možné v

Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti

Pôsobnosť stavebného úradu je

Ak nie je stavebným zákonom stanovené inak, umiestňovať stavby, meniť využitie územia a chrániť dôležité záujmy v území možno len na základe územného rozhodnutia ktorým je

Územné plány obcí a zón schvaľuje

Nájomcovia bytov a nebytových priestorov

Územné rozhodnutie

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Enter your e-mail and get the opportunityto be notified of the competition results to your e-mail

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or