Ekonomická geografia

Knowledge quiz
Questions 94
Criteria 60% to pass
Difficulty Easy
Play as logged
user
Get stats, badges and other cool features
(after login you will be redirected back to this page)

Play with friends competition
in real time
Online quiz competitions for the best score
Challenge your friends in real time
Create a competition of this quiz and see who of your friends gets the highest score. Share it, engage your friends and challenge them in real time to get the best score. Learn more about quiz competitions
Written in: Slovak (slovenčina)

Medzi základné fyzicko-geografické lokalizačné faktory poľnohodpodárstva nepatrí:

Medzi 3 najľudnatejšie štáty sveta sa radia:

Medzi najviac urbanizované regióny sveta patrí:

Pojem fertilita označuje

Veková pyramída umožňuje graficky znázorniť:

Ktorý z lokalizačných faktorov je rozhodujúci z globálneho hľadiska umiestnenia elektrotechnického priemyslu?

Medzi top 5 producentov zemného plynu nepatrí:

Rozvoj maloobchodu je historicky tesne spojený s:

Ktorá funkcia mesta je charakterizovaná "činnosťami, ktoré uspokojujú potreby obyvateľov mesta"?

Pojem "druhé bývanie" je označenie pre:

Medzi obnoviteľné zdroje energie oficiálne nepatrí:

Medzi najnavštevovanejšiu päticu krajín sveta (príjazdy) nepatrí:

Najväčšiu dĺžku železničnej siete na svete má:

Pojem dopravný uzol označuje:

Najväčšie absolútne prepravné výkony v osobokilometroch má v posledných zhruba 10 rokov v EU:

Kojenecká úmrtnosť sa štatisticky vykazuje:

Medzi všeobecné lokalizačné faktory nepatrí:

V modernej poľnohospodárskej výrobe klesajú nároky na:

"Deindustrializácia", teda pokles spracovateľského priemyslu, sa v oblasti služieb prejavila primárne:

Pojem dopravná sieť označuje:

Najviac obyvateľov sveta hovorí (ako prvým jazykom):

Najvýznamnejšou oblasťou ťažby čierneho uhlia je v súčasnosti:

Medzi lokalizačné faktory cestovného ruchu nepatrí:

Teória centrálnych miest v sebe obsahuje :

Pôvodná lokalizačná teória rieši primárne otázku:

Regresívny typ populácie znamená, že:

Termín služby označuje:

Do vzdialenosti 200 km od pobrežia žije približne:

Pojem druhý demografický prechod označuje predovšetkým:

Najväčším letiskom sveta podľa množstva prepraveného tovaru je v súčasnosti:

Pojem dopravný bod označuje:

Viac než polovica medzinárodných príjazdov bola v posledných rokoch motivovaná:

Vysoký stupeň urbanizácie nie je charakteristický pre väčšinu štátov:

Základom svetového poľnohospodárstva, na ktorý pripadajú viac ako 2/3 svetovej produkcie je:

Ktorá z funkcií mesta je charakterizovaná "činnosťami, ktoré vyrábajú statky a poskytujú služby pre obyvateľstvo mimo mesto samotné?"

Ktoré tvrdenie nie je pravdivé?

Medzi TOP 10 svetových producentov ropy na svete nepatrí:

Medzi najviac urbanizované regióny sveta patrí:

Obdobie opätovnej renesancie záujmu o dopravné náklady (od 90. rokovo 20. stor.) bolo v zásade spôsobené:

Medzi enviromentálne najviac ohrozené oblasti sveta patrí v strednej Európy:

Index maskulinity predstavuje:

Pojem druhý demografický prechod sa obvykle spája s:

Ktorá z čiastkových charakteristík georeliéfu najmenej ovplyvňuje poľnohospodárske využitie pôdy?

Hustotou železničnej siete na rozlohu územia nepatrí k popredným štátom sveta:

Medzi základné populačné typy (podľa vekovej pyramídy) nepatrí:

Prvá fáza demografického prechodu sa obvykle nevyznačuje:

Rozdiel medzi pojmami "cestovný ruch" a "rekreácia" spočíva aj v:

Skutočná strojná výroba s podporou vynálezu parného stroja sa najskôr objavila v odvetví:

Dva najľudnatejšie štáty (Čína a India) majú dohromady zhruba:

Podiel mužov a žien v populácii najmenej závisí na:

Medzi najviac urbanizované štáty Európy nepatrí:

Celkový prírastok obyvateľstva je výsledkom:

Hierarchiu miest založených na poriadkoch definoval:

Najväčšiu dĺžku železničnej siete na svete má:

Najväčším letiskom sveta podľa počtu prepravených pasažierov je dlhodobo:

K svetovým jadrovým veľmociam (jadrové elektrárne) nepatrí:

Medzi päticu krajín s najvyššími absolútnymi prijímami z medzinárodného cestovného ruchu nepatrí:

Medzi selektívne faktory cestovného ruchu patrí:

Najväčší podiel na počte obyvateľov sveta má:

Skratka EIA sa všeobecne prekladá ako:

Pojem "urbanizácia" je možné jednoducho vysvetliť ako:

Najrýchlejšie rastúcou destináciou z hľadiska medzinárodného cestovného ruchu je:

Medzi enviromentálne najviac ohrozené oblasti sveta patrí v západnej Európe:

Medzi sociálno-ekonomické lokalizačné faktory poľnohospodárstva nepatrí:

Najmenšiu hustotu zaľudnenia vykazuje:

Z ekonomického hľadiska je medzinárodný cestovný ruch označovaný ako:

V druhej polovici 19. storočia bola východzia energetická surovina pre priemyselnú výrobu:

Najväčšiu hustotu železničnej siete na km2 má:

V doprave sa tesnosťou dopravných väzieb alebo aj dostupnosťou medzi dopravnými uzlami rozumie:

Medzi spracovateľský priemysel sa neradí:

Najväčšie priemyslom, či ťažbou devastované lokality nájdeme predovšetkým v:

Ktoré z uvedených miest nemá (vrátane aglomerácie) viac ako 10 mil. obyvateľov?

Tretia fáza demografického prechodu sa obvykle nevyznačuje:

Ktorému ukazateľu zodpovedá pojem migračné saldo?

Ktoré z uvedených miest nemá (vrátane aglomerácie) viac ako 10 mil. obyvateľov?

Tonokilometre a osobokilometre vyjadrujú v preprave:

Priestorovo najrozšírenejší jazyk na svete predstavuje:

Medzi základné prírodné faktory rozmiestnenie obyvateľstva nepatrí:

Podľa rozloženia behom roku sa cestovný ruch obvykle nečlení na:

Medzi základné prírodné faktory rozmiestnenia obyvateľstva nepatrí:

V absolútnom prílive priamych zahraničných investícií patrí ČR medzi:

Najväčšiu hustotu zaľudnenia vykazuje:

Pravidlo "rank-size-rule" v sebe obsahuje:

Medzi TOP 10 najväčších producentov ropy na svete nepatrí:

Stacionárny typ populácie znamená, že:

Druhá fáza demografického prechodu sa obvykle nevyznačuje:

Teóriou centrálnych miest sa zaoberal:

V doprave sa faktickou spojitosťou či prepojenosťou v dopravnej sieti rozumie:

Dlhodobo najmenej navštevovanou destináciou sveta je:

Medzi základní socio-ekonomické faktory rozmiestnenia obyvateľstva nepatrí:

Priemerný vek znamená:

V rámci úmrtnosti najmladších skupín obyvateľstva sa najčastejšie štatisticky vykazuje:

Veková pyramída člení obyvateľstvo podľa veku na 3 základné skupiny:

Kojenecká úmrtnosť sa štatisticky vykazuje:

Results of quiz competition

  Results

SHARE with your friends

Enter your e-mail and get the opportunityto be notified of the competition results to your e-mail

Your result of the quiz

Your result of the survey


Comments

Quiz results

Survey results

Share with friends


or